zapisz się do newslettera zamknij
logowanie Nie pamiętam hasła Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
nowe konto zamknij Masz już
konto?
nowe hasło Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
zamknij
Wylogowany zamknij Dziękujęmy za korzystanie z naszej aplikacji i zapraszamy ponownie.
Aktywacja konta zamknij
Usunięcie konta zamknij
zamknij Strona damdom.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Artykuły

Wystawiać rachunek, czy nie?

Na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie m.in. właściciele mieszkań na wynajem. Niestety temat ten jest niejednoznaczny nawet  w środowisku prawniczym. Jako, że odpowiedź nie jest ani oczywista ani prosta, należy przeanalizować jak najwięcej aspektów z tym związanych, a następnie samodzielnie podjąć stosowną decyzję.

Art.87 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o Ordynacji podatkowej brzmi :

“Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.”

Z brzmienia przywołanego artykułu wynika, że obowiązek wystawiania rachunków ciąży na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą. Kolejny nasuwający się wniosek wskazuje, że wystawienie rachunku przez prowadzącego działalność odbywa się na wyraźne żądanie kupującego lub usługobiorcy. Na tym etapie sprawa może wydawać się przesądzona- Skoro nie prowadzę działalności, to nie muszę wystawiać rachunku…

Nie jest to jednak takie oczywiste. Świadczy o tym Interpretacja Podatkowa o numerze:
ILPB1/415-879/12-5/AG  Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012r, która zawiera zapis:

”….stosownie do art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.
W świetle tego przepisu, pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej ma szerokie znaczenie i obejmuje swoim zakresem działalność zarobkową również w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.


A zatem, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również nieprowadzące działalności gospodarczej mają prawo do wystawiania rachunków. Obowiązek wystawienia przez podatnika rachunku w trybie art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej powstaje jedynie wtedy, gdy zgłosi takie żądanie kupujący lub usługobiorca. Jednocześnie podkreślić należy, że przepis art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej, np. nakładają na podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT.”

W myśl wyżej przytoczonych słów, nasuwa się wniosek, że wystawianie rachunków dotyczy wszystkich wynajmujących, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej o ile najemca zgłosi żądanie otrzymania rachunku. Art.87 §4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. wskazuje z kolei, że żądanie najemcy o wystawienie rachunku jest nie uzasadnione po upływie okresu 3 miesięcy od daty zakończenia najmu. 
Wynajmujący, który pozostaje  czynnym  podatnikiem VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Faktury te powinny być uwzględnione w miesięcznych deklaracjach   VAT-7 . Jednak w przypadku najmu lokali na cele mieszkaniowe, wynajmujący korzysta ze zwolnienia przedmiotowego stosując zerową stawkę VAT. Podstawą tego zwolnienia jest art. 43 ust 1 punkt 36 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Kolejnym dylematem jest prawne uzasadnienie możliwość wystawiania rachunków „z góry”.
Art.87 §3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o Ordynacji podatkowej jasno określa kiedy należy wystawić rachunek.:

“§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.”

Zatem czy wystawianie rachunków za najem prywatny z góry, stosowane jako powszechna praktyka, jest zgodne z prawem? Na to pytanie odpowiedź można znaleźć w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polski z 2012 roku w pozycji 1428 § 17, który traktuje rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa,  na równi z fakturą. W tym przypadku zastosowanie znajduje zapis §11 Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polski z 2012 roku w pozycji 1428 : 

„Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.”

Resumując powyższe, można stwierdzić, że wynajmujący lokale mieszkalne ma prawo do wystawiania rachunków „z góry” lub, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek wystawiania faktur VAT – co również może czynić „z góry”.  Dodatkowo niezależnie od tego czy jest czynnym płatnikiem VAT, ma on obowiązek wystawienia faktury, lub rachunku w przypadku, gdy najemca zażądał tego przed upływem okresu 3 miesięcy od daty zakończenia najmu.

Niewątpliwie wystawianie rachunków za najem lokali mieszkalnych jest dobrą praktyką. Z jednej strony wprowadza porządek w dokumentacji rozliczeń z najemcą, z drugiej strony, wręczony najemcy, przypomina mu o konieczności terminowej zapłaty należności wobec wynajmującego. Wystawienie rachunku samo w sobie nie jest czynnością skomplikowaną.  W szczególności gdy skorzysta się z aplikacji DamDom Manager, która m.in. sama przygotowuje rachunki do wystawienia, kalkuluje i dolicza do rachunku kwoty zaliczek na media oraz daje możliwość dopisania dowolnej dodatkowej pozycji – np. wynikających z potrącenia kaucji. Wszystko czym należy dysponować w tym przypadku to dostęp do Internetu...

Komentarze