Polski Ład Podsumowanie zmian

Inne postanowienia umowne m.in. określające np. sąd właściwy

W tym miejscu, w postanowieniach końcowych może znaleźć się postanowienie regulujące kwestię o tym gdzie w razie sporów będą one rozstrzygane – co do zasady przed sądem miejsca położenia lokalu. Może to być bowiem zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy (właściwy ze względu na położenie lokalu). Decyduje o tym wartość przedmiotu sporu. Zgodnie bowiem z art. 23 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony wartość przedmiotu sporu stanowi suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Bardzo ważną kwestię reguluje art. 505 1. k.p.c. Otóż bez względu na wartość przedmiotu sporu przed sądem rejonowym będą rozpoznawane spory o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę. Jest to tzw. postępowanie uproszczone w którym pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.Wobec powyższego przed wszczęciem postępowania sądowego należy dobrze oznaczyć sąd właściwy do rozpoznania sporu celem uniknięcia zarzutu braku właściwości co doprowadzi w efekcie  do wydłużenia postępowania sądowego.  W innych postanowień zawartych w umowie najmu można wskazać także, w przypadku pośrednictwa w najmie lokalu, kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, ponieważ jedna ze stron staje się administratorem danych które przetwarza w celach zarobkowych. 

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.