zarządzanie najmem

Ryczałt według prawa

W myśl słownika języka polskiego słowo „ryczałt” znaczy tyle, co „kwota o ustalonej z góry wysokości, przeznaczona na jakieś wydatki, wyliczona bez podziału na poszczególne pozycje”. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to alternatywa dla ogólnej formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 
  • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 
  • będących osobami duchownymi. 

Zagadnienie ryczałtu jest unormowane w ustawie z 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27.11.1998r.). Zgodnie z art. 6 ust. 1a tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają  otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu (ale także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Możliwości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą ryczałtu istnieje niezależenie od tego, czy posiada się jakieś inne źródła przychodu, np. z pracy czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Ważne jest tylko, aby umowa najmu nie była zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Obecnie obowiązująca stawka  ryczałtu dla najmu prywatnego wynosi 8,5%. Przykładowo, jeżeli nasz przychód w danym miesiącu wynosi 2000zł, to zaliczkę obliczamy mnożąc tę kwotę razy 8,5% (2000×8,5%). Wartość zaliczki na podatek  to 170zł . Ryczałt od  przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy najmu  rozliczany jest za pomocą metody kasowej, tj. w momencie otrzymania środków pieniężnych, czyli faktycznej zapłaty przez najemcę czynszu lub pozostawienia go do dyspozycji wynajmującego. Zaliczki na podatek opłaca się do 20 dnia każdego miesiąca następującym po miesiącu w którym otrzymaliśmy przychód z tytułu umowy najmu. Wyjątkiem jest grudzień, kiedy to podatek płacimy w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku. Warunkiem skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu jest złożenie  zgłoszenia na piśmie o wyborze tej możliwości we właściwym urzędzie skarbowym,  w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli w kolejnym roku chcemy być nadal na ryczałcie, nie musimy już składać oświadczenia. Natomiast gdy zechcemy w następnym roku rozliczać się na zasadach ogólnych,  to musimy zawiadomić o tym naczelnika właściwego  urzędu skarbowego. Jeśli podatnik rozpocznie osiąganie przychodów z tytułu najmu w trakcie trwania roku, takiego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód (jeżeli otrzymaliśmy czynsz 10 marca, to zgłoszenie musi być złożone najpóźniej do 20 kwietnia). Natomiast jeśli pierwszy przychód  osiągniemy w grudniu, wtedy  oświadczenie musi być złożone do końca tego miesiąca. Do  20 stycznia można złożyć oświadczenie o:

  • opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków w sytuacji, gdy istnieje pomiędzy nimi wspólność ustawowa, a osiągają przychód z najmu,
  • wyborze opłacania zaliczek miesięcznie lub kwartalnie.

Portal DamDom.pl udostępnia innowacyjną e-usługę do tworzenia dokumentów związanych z najmem – w tym wybranej korespondencji z urzędem skarbowym. Poprzez GENERATOR DOKUMENTÓW możliwe jest wygenerowanie wyżej wymienionych zgłoszeń w kilku prostych krokach.