zapisz się do newslettera zamknij
logowanie Nie pamiętam hasła Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
nowe konto zamknij Masz już
konto?
nowe hasło Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
zamknij
Wylogowany zamknij Dziękujęmy za korzystanie z naszej aplikacji i zapraszamy ponownie.
Aktywacja konta zamknij
Usunięcie konta zamknij
zamknij Strona damdom.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Vademecum

Opłaty eksploatacyjne a podatek zryczałtowany

Sygnatura: IPPB1/415-881/09-4/MT


Data: 2010.01.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku Wnioskodawczyni jest kwota 700 zł (czyli opłata za najem w wysokości 1200 zł pomniejszona o kwotę 500 zł przekazywana przez Wnioskodawczynię do Wspólnoty Mieszkaniowej jako koszt utrzymania lokalu)?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia (brak daty) (data wpływu 24.11.2009 r.) oraz piśmie (data nadania 04.01.2010 r., data wpływu 07.01.2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-881/09-2/MT z dnia 17.12.2009 r. (data nadania 18.12.2009 r., data doręczenia 29.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna wynajmuje mieszkanie od 1 maja 2009 r. Wnioskodawczyni wybrała formę opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. W umowie jest zawarte, że czynsz jest płatny do rąk własnych. Opłatę za najem ustalono w wysokości 1200 zł (w kwocie tej zawarty jest czynsz w wysokości 700 zł + 500 zł opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej – czynsz uiszczany we Wspólnocie, abonament za media, wywóz śmieci, itp.).

Opłaty za czynsz za mieszkanie i piwnicę wraz z wywozem śmieci Wnioskodawczyni uiszcza we Wspólnocie Mieszkaniowej, a opłaty za media u ich dostawców są kosztem utrzymania lokalu płaconym za pośrednictwem Wnioskodawczyni do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz dostawców energii, wody (gazu, oraz opłaty za ścieki).
Obecnie Wnioskodawczyni płaci podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 102 zł za miesiąc, czyli jest to 8,5% od całej kwoty 1200 zł brutto otrzymanej od najemcy, gdyż w Urzędzie Skarbowym nie udzielono Wnioskodawczyni jednoznacznej odpowiedzi czy kwotę 500 zł płaconą przez nią do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz dostawców mediów można odliczyć od przychodu podlegającego opodatkowaniu, w przypadku, gdy z umowy najmu wynika, że najemca będzie ponosił zwykłe koszty utrzymania lokalu płacone bezpośrednio do podmiotów świadczących usługi (tj. czynsz uiszczony we wspólnocie, opłaty za media, itp.).

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.12.2009r. Nr IPPB1/415-881/09-2/MT, Wnioskodawczyni uzupełniła swój wniosek w dniu 07.01.2010 r. dokonując stosownej opłaty.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku Wnioskodawczyni jest kwota 700 zł (czyli opłata za najem w wysokości 1200 zł pomniejszona o kwotę 500 zł przekazywana przez Wnioskodawczynię do Wspólnoty Mieszkaniowej jako koszt utrzymania lokalu)...

Zdaniem Wnioskodawczyni najemca został w sposób jasny zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego, tylko że za pośrednictwem Wnioskodawczyni (w ten sposób Wnioskodawczyni chce się zabezpieczyć, na wypadek nieuczciwego najemcy, który mógłby zadłużyć jej lokal). Zdaniem Wnioskodawczyni przychodem podlegającym opodatkowaniu w jej przypadku powinna być kwota 700 zł brutto, czyli opłata za najem mieszkania, a z kwoty 500 zł uiszczanej przez Wnioskodawczynię do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz do dostawców mediów nie powinien być liczony podatek do urzędu Skarbowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.
Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo czynsz uiszczany do Wspólnoty Mieszkaniowej, abonament za media, wywóz śmieci itp.), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z zawartą umową najmu, to najemca obowiązany jest do ponoszenia wydatków na czynsz uiszczany do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz wydatków na abonament za media, wywóz śmieci, itp.). Wnioskodawczyni będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu powyższych środków.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za czynsz oraz opłat na abonament za media, wywóz śmieci, itp. - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

powrót