wystawianie rachunków

Forma umowy

Co do samej ważności umowy najmu (w tym także nieruchomości lub ich części) co do zasady nie jest konieczne dochowanie szczególnej formy. Umowa najmu, której przedmiotem jest rzecz ruchoma, może być zawarta w dowolnej formie (pisemnej, ustnej), a nawet w sposób dorozumiany. Jednakże umowa najmu, której przedmiotem jest nieruchomość lub pomieszczenie, powinna być zawarta na piśmie, jeżeli strony ustaliły, że będzie ona trwała dłużej niż rok. W przeciwnym wypadku uważa się taką umowę za zawartą na czas nieoznaczony, a to rodzi konsekwencje opisane w dalszej części dotyczącej okresu obowiązywania umowy (art. 660. Kodeks Cywilny). Chodzi tutaj o formę pisemną w rozumieniu art. 78 § 1 k.c., zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarczy wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli stron, z których każdy podpisany jest przez jedną ze stron, albo dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. W przypadku umów najmu na okres krótszy niż rok umowa nie musi mieć  formy pisemnej. W takiej sytuacji ewentualne sądowe dochodzenie określonego roszczenia może się wiązać z koniecznością udowodnienia istnienia samego stosunku prawnego najmu, a do wykazania tego faktu mogą być dopuszczone dowody z przesłuchania stron, świadków lub właściwych dokumentów na okoliczność jej zawarcia. To samo dotyczy samych postanowień umownych. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż rok k.c. wymaga formy pisemnej jedynie dla celów dowodowych. W przypadku niezachowania tej formy ewentualne sądowe dochodzenie określonego roszczenia może się wiązać z koniecznością udowodnienia istnienia samego stosunku prawnego najmu, a do wykazania tego faktu nie będą mogły być co do zasady dopuszczone dowody z przesłuchania stron albo świadków na okoliczność jej zawarcia. To samo dotyczy samych postanowień umownych. Zachowanie formy pisemnej w każdym przypadku chroni interesy strony dochodzącej określonego obowiązku drugiej strony (pisemna forma umowy wykazuje nie tylko istnienie samej umowy ale również obowiązki stron z niej wynikające). Wobec powyższego należy wskazać, że umowa najmu lokalu mieszkalnego, pomimo tego iż nie musi, zawsze powinna być w interesie obu stron umowy zawierana w formie pisemnej, co zdecydowanie ułatwi egzekucję i ewentualne dochodzenie roszczeń obu stron umowy. 

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.