powiadomienia sms

Data i miejsce zawarcia umowy

Data ma znaczenie w podpisywanej umowie chociażby z powodu potrzeby obliczenia terminów jakie nas obowiązują – od kiedy wchodzą w życie, czy też  do kiedy jesteśmy zobowiązani wykonać postanowienia ujęte w umowie. Nie zawsze data zawarcia umowy jest tożsama z datą rozpoczęcia najmu i faktycznego wprowadzenia się do lokalu. Przy umowach najmu należy podać zarówno datę zawarcia umowy, jak i datę, od kiedy umowa wchodzi w życie. Jeżeli daty te się nie pokrywają, ta pierwsza data wskazuje, od kiedy strony są zobligowane do określonych działań, np. zgłoszenia umowy w urzędzie skarbowym, zawarcia umowy o dostawę energii itp.; ta druga – od kiedy powinien zostać wydany przedmiot najmu, od kiedy naliczany jest czynsz itd. . Dobra praktyka mówi o protokole zdawczo-odbiorczym, który powinien być sporządzony w dniu , w którym rozpoczyna się najem. Miejsce zawarcia umowy, w przypadku braku odrębnej regulacji w tym zakresie może mieć wpływ na sąd właściwy do rozstrzygnięcia powstałych sporów. Wobec powyższego warto więc zawsze podawać datę i miejsce zawarcia umowy. Jeżeli chodzi o najem nieruchomości to zgodnie z art. 37 k.p.c. powództwo o roszczenie ze stosunku najmu nieruchomości można wytoczyć przed sąd miejsca jej położenia.   

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.