umowa najem

Kwota podlegająca opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, w tym kwota obejmująca czynsz do Spółdzielni oraz opłaty za gaz, prąd i Internet

Sygnatura: ILPB1/415-101/10-2/IM

Data: 26.03.2010r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani x , przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2010 r. (data wpływu 19 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik zawarł we wrześniu 2009 roku trzy umowy najmu części lokalu mieszkalnego trzypokojowego (każda umowa obejmowała jeden pokój z możliwością korzystania z pomieszczeń wspólnych kuchnia, łazienka, korytarz) na cele mieszkalne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Najem od września 2009 roku opodatkowany został ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie zapisu w zawartych umowach najemcy zobowiązani są do płacenia czynszu w łącznej kwocie 1.000.00 zł. Czynsz ten płatny jest na rachunek bankowy podatnika do 15-go dnia każdego miesiąca za ten miesiąc.

Ponadto umowy ustalają, że opłatę czynszową do Spółdzielni, opłaty za media (gaz, prąd) oraz opłatę za internet ponoszą najemcy w części po 1/3 każdy. Wysokość opłat wynika z uchwał Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z faktur VAT od dostawców (prąd, gaz, internet). w umowie zastrzeżono, że najemcy mają uiszczać opłatę czynszową do Spółdzielni, opłaty za media i internet bezpośrednio na rachunek bankowy Spółdzielni oraz dostawców mediów i internetu, zaś dowody wpłaty przekazywać podatnikowi.

Podatnik jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej oraz stroną wszystkich umów zawartych z dostarczycielami gazu, prądu oraz internetu.

Od kwietnia 2010 roku podatnik rozważa zmianę umów najmu łączących go z najemcami w ten sposób, aby najemcy wpłacali bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika zarówno czynsz za najem mieszkania (1.000,00 zł) jak i opłatę czynszową do Spółdzielni i opłaty za prąd, gaz i internet, a następnie podatnik będzie uiszczał wszystkie opłaty ze swojego rachunku bankowego. Dzięki takiej zmianie podatnik uzyska pewność, że wszystkie zobowiązania będą płacone terminowo.

Wszystkie dodatkowe opłaty wynoszą miesięcznie mniej więcej od 450,00 zł do 550 zł w zależności od ilości zużytego prądu, gazu, ciepła, wody ciepłej i zimnej itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Po ewentualnej zmianie umów najmu, jaka kwota będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych – czy będzie to tylko kwota stanowiąca równowartość określonego umowami czynszu miesięcznego stanowiącego przychód podatnika (1.000,00 zł miesięcznie) czy też kwota obejmująca obok czynszu także kwoty czynszu do Spółdzielni oraz opłat za gaz, prąd i internet (łącznie ok. 1.450.00 – 1.550.00 zł miesięcznie)…

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestie pobierania czynszu oraz innych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2005 r. Nr 32 poz. 266 ze zm.). Art. 9 ust. 5 i 6 ww. ustawy stanowi, że w stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela. Opłaty niezależne pobierane bezpośrednio mogą być przez właściciela wtedy, kiedy korzystający nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Zaznaczyć tu należy, że najemca nie ma możliwości odrębnego podpisania umów na dostawę mediów, oznacza to też, że właściciel mieszkania – podatnik ma obowiązek dostarczenia tych mediów do lokalu dla najemcy. Stosunek najmu reguluje zaś ustawa Kodeks cywilny, gdzie w art. 659 § 1 ustawy przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Wyodrębnienie od czynszu innych opłat jest zatem zgodne z ww. przepisami.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostarczanie mediów i usług, których zwrot jest dokonywany przez najemcę na podstawie faktycznego zużycia, należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście podpisanej umowy najmu, na podstawie stanu faktycznego. Zdaniem Zainteresowanego kwotą podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych będzie jedynie kwota stanowiąca równowartość określonego umowami czynszu miesięcznego stanowiącego przychód podatnika (1.000,00 zł miesięcznie), a nie zaś kwota obejmująca obok czynszu także kwoty czynszu do Spółdzielni oraz opłat za gaz, prąd i internet (łącznie ok. 1.450,00 zł – 1.550,00 zł miesięcznie).

Podobne stanowisko, jak wskazuje Wnioskodawca, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2009 r. (sygnatura IPPB1/415-804/09-2/MT) stwierdzając, że: „Zgodnie z art. 6 ust. 1a ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym o niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. u. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Podstawą ustalenia wysokości przychodu z najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Otrzymywany czynsz jest przysporzeniem majątkowym podatnika, a tym samym stanowi przychód w rozumieniu podatkowym.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez Wnioskodawcę nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty za wodę, ścieki, energię), jeżeli z umowy wynika, że najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia.

Opłaty te nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 6 ust. 1a ww. ustawy, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż Wnioskodawca sam dokonuje opłat za media zużyte przez najemcę, a najemca dokonuje wpłat kilka dni przed terminem umownym, bowiem wpłaty te są dokonywane w miesiącach, w których przypada termin płatności za media, a wcześniejsze wpłaty nie są powodowane żadnymi umownymi czy pozaumownymi postanowieniami pomiędzy stronami.

Zaznaczyć należy, że przychód z tytułu czynszu powstaje w miesiącu, w którym czynsz został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. W przypadku Wnioskodawcy decyduje data wpływu kwoty czynszu na rachunek bankowy.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. u. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. u. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: kwoty czynszu do Spółdzielni oraz opłat za gaz, prąd i internet), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z zawartą umową najmu, to najemca obowiązany jest do ponoszenia wydatków za media, wodę, energię elektryczną. Wnioskodawca będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu powyższych środków.

Reasumując, zgodnie z powołanymi przepisami prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu określonego umowami czynszu miesięcznego. Natomiast kwoty czynszu do Spółdzielni oraz opłaty za gaz, prąd i internet nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.